GMAT- ציוני המבחן

הציון הסופי בבחינת ה- GMAT מורכב משקלול של כמה גורמים:

  • מספר השאלות עליהן עניתם
  • מספר התשובות הנכונות שלכם
  • באיזו מהירות עניתם על השאלות

סקלת הציונים: בפרקים המילולי והכמותי הציונים נעים בין 0-60 בכל פרק.

אחוז הנבחנים שמוציאים מתחת ל-9 ומעל ל-44 בפרק המילולי, או מתחת ל-7 ומעל ל-50 בפרק הכמותי הוא נמוך מאוד.

ציוני הפרקים ניתנים בנפרד וכן משוקללים לציון כולל שנע בין 200-800.

כ-65% מהנבחנים מקבלים ציון שנע בין 400-600 .

ציון פרק הכתיבה: ניתן בנפרד ואינו משפיע על ציוני הפרקים האחרים. קביעת ציון הכתיבה נעשית כך:

שתי מערכות בדיקה ממוחשבות מעבדות את מטלות הכתיבה שהכנתם ומעניקות להם ציונים. המערכות מסוגלות להעריך מבנים לשוניים, תחביר ואוצר מילים. כל מטלת כתיבה מקבלת ציון בטווח בין 0-6, במרווחים של חצי נקודה. ציוני שני הקטעים משוקללים לציון כולל אחד על אותה סקלה.

במידה ואתם מעוניינים בכך, תוכלו לראות את הציון הלא רשמי שלכם בחלק הכמותי והמילולי מייד בתום הזמן של המבחן. הציונים הרשמיים מופיעים באתר או נשלחים אליכם הביתה תוך מספר שבועות מיום הבחינה עצמה.

ציון ה-GMAT תקף לחמש שנים. ניתן לגשת למבחן בכל העולם כולל בישראל.

GMAT למועמדים למינהל עסקים בארץ: בתי הספר למינהל עסקים בארץ דורשים מהמועמדים שלהם להיבחן רק בחלק הכמותי של ה- GMAT.

העתיד שלך מתחיל כאן!

השאר פרטים לקביעת פגישת ייעוץ חינם